Humanistka

24 teksty – auto­rem jest Hu­manis­tka.

Ja­kie to smut­ne, że w dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej rozłożyć no­gi niż serce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 września 2011, 15:28

Cieszę się, że śnisz mi się już tyl­ko cza­sami a budząc się wca­le nie tęsknię. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2011, 12:56

Ko­bieta jest jak książka, przy od­czy­taniu której bar­dzo przy­daje się zna­jomość al­fa­betu Braille'a 

myśl • 14 sierpnia 2011, 13:18

Cza­sami wy­daje mi się, że to wszys­tko; wscho­dy, zacho­dy słońca, szum wo­dy w rze­ce czy uśmie­chy in­nych ludzi są tyl­ko sce­nog­ra­fią do kiep­skiego przed­sta­wienia, w którym na­wet nie gram głównej roli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lipca 2011, 17:19

Najdłużej trwa spre­cyzo­wanie swoich prag­nień. Sa­ma ich reali­zac­ja jest dziecin­nie łat­wa i szybka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 czerwca 2011, 21:24

Kiedy ro­bi się coś wspólnie z ukochaną osobą na­wet obiera­nie ziem­niaków jest niemożli­wie po­ciągającym i cieka­wym zajęciem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 czerwca 2011, 22:02

Wszys­tko mnie bo­li, Ro­zum, wszys­tko. Nie chcę, żeby mnie bo­lało. Może, kiedy się pod­dam, przestanie? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 czerwca 2011, 07:52

Różowe oku­lary w cza­sie burzy zwiększają tyl­ko szan­se na upadek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 czerwca 2011, 22:42

Ko­niec za­bawy z cieniami. Czas zacząć bać się życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2011, 19:41

Wi­taj Przy­jacielu. Ja­ki dzi­siaj zna­lazłeś so­bie powód, żeby się zadręczać? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 maja 2011, 10:57
Humanistka

Tysiące myśli, kłębiących się w małej, rudawej głowie. Nie pozwalają się skupić, nie pozwalają zasnąć, nie pozwalają żyć. Zupełnie sprzeczne i nieuporządkowane. Składam się tylko z tych myśli, wody i tkanek. Myślę- więc jestem. Jestem, więc myśl o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Humanistka

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność